แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 02 25b 001 resize

วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น.
     กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช
ดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 5 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์เขต9 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จในครั้งนี้
     โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ทรงมีพระราชประสงค์ให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอลให้แก่ราษฎรต่อไป โดยรัฐบาลประเทศบังกลาเทศได้น้อมเกล้าฯ ถวายแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน 3 ตัว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว และนำมาเลี้ยงในโครงการฯ
       นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าถวายรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 ดังนี้
- จำนวนแพะในโครงการฯปี 2562จำนวนแพะทั้งหมด 513ตัว แพะเพศผู้ จำนวน 225 ตัว แพะเพศเมีย จำนวน 288 ตัว แพะตายสะสมจำนวน 67 ตัว เกิดจาก พยาธิ,ท้องเสีย,ป่วยตาย ตามปกติการตรวจสุขภาพแพะ ผลตรวจพบแพะร่วมฝูงมีภาวะเยื่อเมือกซีดจางรัอยละ80เก็บตัวอย่างอุจจาระจำนวน42 ตัวอย่างและตัวอย่างเลือด 25ตัวอย่าง
-แนวทางการควบคุมโรคพยาธิ ดังนี้
1.งดยาถ่ายพยาธิที่ไม่ได้ผล ใช้ยาถ่ายพยาธิที่ได้ผล ได้แก่ closantel และตรวจสภาพโลหิตจางและสภาพร่างกายควบคู่กัน
2.แพะที่อ่อนแอ แระเกร็งจากสาเหตุแทรกซ้อนในช่วงแพะอายุน้อนต้องลดการติดพยาธิในช่วงหน้าฝน และแก้ไขสาเหตุแทรกซ้อนอื่นที่ทำให้แพะอ่อนแอ
3.ลดโอกาสที่แพะจะกินไข่พยาธิโดยตัดหญ้าในแปลงปล่อยให้สั้นให้ใส่พยาธิถูกทำลายโดยแสงแดดและทำแคร่วางหญ้าที่คัดให้แพะกิน
-การดำเนินการควบคุมโรคข้อและสมองอักเสบ
สาเหตุโรค Caprine arthritis/encephalts (CA) เกิดจากเชื้อไวรัส tentrusesการแพร่กระจายของโรคการแพร่กระจายของโรด CA พบได้สูงมากในประเทศอุตสาหกรรมและมักเกิดพร้อมกับการเคลื่อนย้ายแพะนมพันธุ์ยุไรประหว่างประเทศอาการแพะส่วนมากจะไม่แสดงอาการ แต่การแสดงอาการ จะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของโรคที่เกิดขึ้นตาม
อวัยวะต่างๆ เช่น ปอด ข้อ เต้านม และระบบประสาทส่วนกลางแพะจะแสดงอาการของปอดอักสบ ข้ออักเสบ เต้านมอักเสบและอาการทางระบบประสาท ทำให้แพะไม่สามารถเดินได้และอาจตายในที่สุดเมื่ออาการรุนแรง

การป้องกัน
1.คัดตัวที่มีผลบวกออกจากฝูงและตรวจโรคซ้ำทุก 12เดือน
2.ในฝูงที่ให้ผลบวกทางเซรั่มให้แยกลูกที่เกิดใหม่ทันทีหลังคลอดทั้งจากแม่ที่ให้ผลบวกและลบเลี้ยงด้วยน้ำนมโคหรือน้ำนมแม่ที่ผ่านความร้อน56 องศา 1ชั่วโมง
   ทั้งนี้แพะแบล็คเบงกอล จุดเด่นคือเนื้อมีคุณภาพดี รสชาติดี หนังมีคุณภาพ ราคาแพง จึงเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อและหนังเป็นหลัก และขยายผลโครงการฯไปยังประชา
ชนทั่วไป ให้ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอล และแพะที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์แพะ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ต่อไป ณ มูลนิธิชัยพัฒนา อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก