แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 07 16a 06
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.40 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ จังหวัดเลย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จ
        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงกดปุ่มเปิดอาคารสำนักงานโครงการฯทรงลงพระนามาภิไธยบนตราสัญลักษณ์โครงการเและเสด็จทอดพระเนตรโรงเรือนแพะ โดยมีนายเฉลิมพล บุญเจือ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
     อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าถวายใบรับรองการปฏิบัติการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ ของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กำหนดมาตรฐานฟาร์มที่ดีจาก
- องค์ประกอบฟาร์ม คือทำเลที่ตั้งดี พื้นที่เหมาะสม มีแผนผังที่ดี มีรั้วรอบขอบชิด โรงเรือนแข็งแรงสะอาด
- การจัดการฟาร์ม การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ แยกคอกสัตว์ตามขนาด อายุ การจัดการอาหาร น้ำสะอาด ภาขนะเพียงพอ มีการบันทึกข้อมูล ทะเบียนประวัติ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลอื่นๆ และคู่มือจัดการฟาร์ม
- การจัดการด้านบุคลากร มีการตรวจสุขภาพประจำปี
- การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์ มีระบบการป้องกันเชื้อโรคจากภายนอก การทำลายเชื้อโรค บันทึกเข้าออกฟาร์ม การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิ การควบคุมโรค กำจัดสัตว์พาหะ ทำลายซากแพะอย่างเหมาะสม การป้องกันและรักษาโรคโดยสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มและเก็บรักษายาเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสม
- สวัสดิภาพสัตว์ สัตว์ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ โรงเรือนสะอาด พื้นที่เหมาะสม
- การจัดการสิ่งแวดล้อม มีวิธีกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและซากสัตว์อย่างเหมาะสม                                            จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงทอดพระเนตรแพะพันธุ์บอร์และพันธุ์ชาแนนตามพระราชอัธยาศัย
     ในโอกาสนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้รับเกียรติน้อมเกล้าถวายเมนู ดังนี้
1. ออร์เดิร์ฟชีสนมแพะ (เชดด้าชีทนมแพะและเฟต้าชิส)วัตถุดิบน้ำนมแพะที่ใช้ในการผลิตชีสวันนี้ มาจากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการดำเนินงานในด้านการผลิตแพะ และโคพระราชทาน ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
2. ลาบไก่งวง  เนื้อไก่งวงถือเป็นเนื้อที่มีคุณภาพดี มีโปรตีนสูง และคอเลสเตอรอลต่ำ สามารถนำไปปรุงอาหารและ   แปรรูปได้หลากหลาย เช่น ไก่งวงอบ ไก่งวงรมควัน สเต็กไก่งวง สลัดไก่งวง และที่สำคัญคือ ลาบไก่งวง ซึ่งเป็นอาหารประจำถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยอีสาน โดยมีวิธีทำคือใช้เนื้อส่วนอกและสะโพกไก่งวง ไปสับให้ละเอียด จากนั้นนำไปรวนในกระทะให้สุก คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุงลาบตามแบบฉบับชาวอีสานเสริฟพร้อมกับผักเคียงจาก Young smart farmer ที่รับเมล็ดพันธุ์ผักพื้นเมืองจากโครงการทหารพันธุ์ดีเพื่อขึ้นโต๊ะเสวยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 และจัดเตรียมอาหารตอนรับแขกผู้มีเกียรติ และข้าราชบริพารที่ร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย
     ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทาน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ภาพ กิตติพรรณ จืนดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก