แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 11 16c 002 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ นำคณะแพทย์และพยาบาล ทัศนศึกษา ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะร่วมรับเสด็จฯ 

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น.

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ นำคณะแพทย์และพยาบาล ทัศนศึกษา ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมรับเสด็จฯ พร้อมด้วยนายสาโรจ งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์การผลิตปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยทอดพระเนตรดูงานกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในส่วนงานต่าง ประกอบด้วย ทอดพระเนตรนิทรรศการในห้องพิพิธภัณฑ์ กระบวนการผลิตนมยู เอช ที (UHT) กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ กระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ และกิจการขายผลิตภัณฑ์นมหนองโพ

     ปัจจุบันสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 48 ปีแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้ดำเนินกิจการมาตามแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยตลอด สหกรณ์โคนมหนองโพฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที. จำหน่ายไปได้ทั่วประเทศ โดยมีกําลังผลิตเพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณน้ำนมดิบที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตตำบลหนองโพและใกล้เคียงผลิตได้ ทำให้เกษตรกรไม่มีปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องสถานที่จำหน่ายน้ำนมดิบเมื่อประกอบกับการดำเนินงานในรูปสหกรณ์ที่ผลประโยชน์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับสมาชิกแล้ว นับได้ว่าสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) คือทางออกของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างแท้จริง

     ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี