แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 11 23b 005
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.
     สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
     กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานโครงการสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่ายนเรศวร) ปีงบประมาณ 2562-2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูลในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยการน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการทำอาชีพการเกษตรและการดำรงชีวิตประจำวัน โดยได้ขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพัฒนาพื้นที่และจัดกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ค่ายนเรศวร จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมทั้งจำหน่ายสินค้าจากโครงการพระราชดำริในพื้นที่ การดำเนินงาน ดังนี้
     1. สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ขนาด 3x6 เมตร เลี้ยงไก่ไข่ได้ 50 ตัว พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ 
     2. กรมปศุสัตว์ สนับสนุนไก่ไข่สาวพันธุ์เล็กฮอร์นจากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 200 ตัว นำมาเลี้ยงในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่ายนเรศวร) จำนวน 50 ตัว และสนับสนุนให้ค่ายนเรศวรนำไปเลี้ยงที่แหล่งอื่นเพื่อนำผลผลิตไข่มาจำหน่ายในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 150 ตัว โดยส่งมอบให้เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 
     3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยง และอาหารเพื่อใช้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่โครงการ จำนวน 50 ตัว ในระยะแรกเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นค่ายนเรศวรฯ นำเงินจากการจำหน่ายไข่ไก่มาหมุนเวียนเป็นค่าอาหาร 
     4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ดำเนินการปลูกพืชอาหารสัตว์ ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซ บริเวณใกล้คอกไก่ไข่เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมให้กับไก่ไข่ 
     5. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ถ่ายทอดความรู้และทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับกำลังพลที่รับผิดชอบการกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ โดยกำลังพลที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะจะต้องเป็นผู้เลี้ยงและจัดการกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในทุกๆ เรื่อง และทุกวัน 
     6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยง ดำเนินการด้านสุขภาพไก่ไข่ในโครงการ เช่น การทำวัคซีนป้องกันโรคฯ
     สรุปผลการดำเนินงานคือ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นำไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์นไปเลี้ยงในโครงการฯ จำนวน 50 ตัว กองกำกับการ 1 จำนวน 60 ตัว และกองกำกับการ 4 จำนวน 90 ตัว อัตราการให้ไข่ของไก่ไข่ที่เลี้ยงประมาณ 80% โดยผลผลิตไข่โครงการฯ จะจำหน่ายให้กับกำลังพลในค่ายนเรศวรและประชาชนทั่วไป ในราคาระหว่างฟองละ 4 – 6 บาท และนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไข่มาหมุนเวียนซื้ออาหารเลี้ยงไก่ไข่ โดยไม่ต้องขอรับการสนับสนุนค่าอาหารไก่ไข่จากที่อื่นๆ ซึ่งการดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จต่อไป
     ณ ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก