แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

 2563 12 04c 018

 

 

 

 

 

 

 

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมรับเสด็จฯ 

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ในแปลงนาสาธิตอย่างตั้งพระราชหฤทัย สร้างความปลื้มปีติให้ผู้เฝ้ารับเสด็จฯ และประชาชนเป็นอย่างมาก แปลงนาสาธิตเป็นโครงการทำงานในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ใน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีแห่งนี้ กรมการข้าวได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวในฤดูนาของแปลงนาสาธิต และยังมีการปลูกวัตถุดิบอื่นเพื่อสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมบนคันนา สร้างที่อยู่ให้แมลงและวัชพืชตามธรรมชาติ เช่น ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง, ฟักทอง, แตงร้าน, ถั่วฟักยาว, น้ำเต้า ทำให้รวงข้าวสมบูรณ์ไร้แมลงรบกวนโดยปราศจากสารเคมี ส่วนผลผลิตที่ได้จะนำไปส่งมอบให้โครงการอาหารกลางวันตามโรงเรียนและแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง  

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสุนทร รัตนจำรูญ (ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก) , นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา (ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) ,และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข 79 ลงในแปลงสาธิตการเกษตรที่ 5 ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก