แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 06 21b 009
วันที่ 21 มิถุนายน  2564 เวลา 9.30 น.
     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับเสด็จฯ กล่าวถวายรายงาน เรื่อง กิจกรรมด้านการปศุสัตว์เพื่อสนับสนุน โครงการทหารพันธุ์ดี และน้อมเกล้าฯ ถวายพ่อพันธุ์ -แม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ พ่อพันธุ์ 5 ตัว แม่พันธุ์ 20 ตัว และไก่เหลืองหางขาว สำหรับใช้ขยายพันธุ์ในโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน เพื่อป้องกันสายเลือดชิด
     “ไก่ประดู่หางดำ” เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองยอดนิยมที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะมีลักษณะเด่นตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งในด้านเนื้อและลักษณะภายนอก ทำให้“ ไก่ประดู่หางดำเป็นที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในประเทศแล้ว ยังแพร่กระจายพันธุ์ไป ไก่ประดู่หางดำ เป็นผลงานการต่อยอดการวิจัยที่เกิดขึ้นของกรมปศุสัตว์และสำนักงานพัฒนาการเกษตรวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โดยดำเนินงานที่ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ อายุ 12 สัปดาห์ เพศผู้ น้ำหนัก 1,273-1,515 กรัม เพศเมียนำ้หนัก 1,004 - 1,104 กรัม ประสิทธิภาพการให้อาหาร (FCR) 3.2 อัตราการตาย 1.5 % อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 163-215 วัน ผลผลิตไข่ 95 - 175 ฟอง/แม่/ปี ส่วนไก่เหลืองหางขาว เป็นไก่พื้นเมืองไทยที่มีมาแต่โบราณ มีถิ่นกำเนิดแถบภาคเหนือของไทย แหล่งกำเนิดไก่พันธุ์เหลืองหางขาวพันธุ์ดีสายเลือดแท้  เป็นที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไป
-ลักษณะประจำพันธู์สัตว์:ไก่เหลืองหางขาว
-ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ: เพศผู้ มีน้ำหนัก 3 กิโลกรัมขึ้นไปเพศเมีย มีน้ำหนัก  2  กิโลกรัมขึ้นไป อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 198 วัน ผลผลิตไข่/ปี 136 ฟอง น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 2,086 กรัม
-การนำไปใช้ประโยชน์:เพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่สามารถเพิ่มรายได้ของครอบครัวเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร 
      ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้อย่างยั่งยืนและเป็นการสานต่อโครงการพระราชดำริ น้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป
    ณ โครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก