แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

1) แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

    1.1) รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการกรม

2) ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

    2.1) แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD

    2.2) แบบฟอร์มสรุปผล HRD

3) โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

   3.1) หลักฐานการวางแผน

   3.2) หลักฐานการดำเนินการ

   3.3) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

   3.4) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์