แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

1) แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

    1.1) รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการกรม

2) ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

    2.1) แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD, แบบฟอร์มสรุปผล HRD

3) โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

   3.1) หลักฐานการวางแผน

   3.2) หลักฐานการดำเนินการ

   3.3) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

   3.4) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์