แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

 สำนักงานเลขานุการกรม

ที่อยู่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-653 4444 ต่อ เลขานุการกรม 1311 / ฝ่ายบริหารทั่วไป 1313 / กลุ่มประสานราชการ 1331-4 / กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร 1001 / กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา 1341-4 / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 3351-8
โทรสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-653 4908 / กลุ่มประสานราชการ 02-653 4910 / กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร 02 653 4900 / กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา 02-653 4869 / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 02-653 4934