การจัดส่งรายงานปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รอบ 6 เดือน