แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำหรับคณะทำงานประชาสัมพันธ์
กรมปศุสัตว์
            เอกสารการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
สำหรับปศุสัตว์เขต / ปศุสัตว์จัังหวัด / ผู้อำนวยการสำนัก กอง

   1) การเขียนข่าว

  2) การรวบรวมข่าวที่เผยแพร่ 24 ชั่วโมง

  3) ซักซ้อมแนวทางการชึ้แจงประเด็นข่าว

  4) ตัวอย่างการชี้แจง IR "เกษตรกรเร่งแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ"

  5) ตัวอย่างการชี้แจง IR "กรมปศุสัตว์ชี้แจงเรื่องข้าวบาร์เล่ย์"

  6) ตัวอย่างข่าว "กรมปศุสัตว์จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย"

  7) แบบฟอร์มกรมปศุสัตว์ชี้แจง IR

  8) แบบฟอร์มการพยากรณ์ชี้แจงข่าวสารแก่ประชาชน

  9) การประชุม PR (PPT)

 10) การชี้แจง IO/IR (A4)

 

1) คู่มือสร้างความรับรู้

2) ตัวอย่างการรายงานข้อเท็จจริง

3) ปฏิทินการดำเนินการตามตัวชีึ้วัด

4) แบบฟอร์มการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

5) ปศข. ตัวชี้วัดรายบุคคล การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

6) ปศจ. ตัวชี้วัดรายบุคคล การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

7) ผู้อำนวยการสำนัก / กอง