ดาวน์โหลดภาพผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และกรมปศุสัตว์ 2562