2564 03 13a 001
วันที่ 13 มีนาคม​ 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา เลขานุการกรม ได้มอบหมายให้นายชวาล ช่างทอง นายช่างโยธาอาวุโสหัวหน้ากลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ร่วมกับ กองสารวัตรและกักกัน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ เนื่องจากมีการตรวจพบ ผู้ติดเชื้อในประเทศ และโรคดังกล่าวยังมีการแพร่ระบาดอยู่ต่อเนื่อง และรัฐบาลได้กําหนดมาตรการการป้องกัน โรคอย่างเคร่งครัด โดยทําการฉีดพ่น ยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณพื้นที่อาคารสํานักงาน กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ
 
ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก