แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Thursday 11 February 2021
  • 08:30am - 12:00am  อปส. เข้าร่วมประชุม อกพ.กษ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล(หน.กลุ่มส่งเสริม) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.สมชวน ประชุมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารระดับต้น by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 04:30pm  อปส. ประธานประชุมกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกอำนวยการต้น by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพรบ.วิชาชีพสัตวบาล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ