แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Thursday 25 March 2021
  • 08:30am - 12:00am  รอะ.สุรเดช ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตวุฒิสภา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  อปส. ประชุมคกก.วิชาการ พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อหลักด้านสวัสดิภาพสัตว์ :ระบบสุกร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ สัมภาาณ์ นโยบายการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไทย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม war room เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง LSD PPR by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 04:30pm  อปส. ประชุมสหกรณ์กรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะกรรมาธิการวอสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ