แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

21 - 27 February, 2021
22 February
 • 08:30am  รอธ.สุรเดช ร่วมประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ 2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ 2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  อปส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและมอบนโยบายในพื้นที่เขต 8-9 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
23 February
 • 08:30am  รอธ.สุรเดช ร่วมประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ 2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ 2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  อปส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและมอบนโยบายในพื้นที่เขต 8-9 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่าภายใต้ยุทธศาสตร์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
24 February
 • 01:00pm - 04:30pm  อปส. เข้าประชุมหารือกับผู้แทนกพ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
25 February
 • 08:30am - 04:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.การดำเนินการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am - 09:30am  อปส.เปิดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้ระบบภายใต้โครงการปรับปรุงระบบใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตราย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am  รอธ.สุรเดช ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am - 04:30pm  อปส.ประธานประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ