แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

21 - 27 March, 2021
22 March
 • 08:30am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ตรวจติดตามงานสถานพักพิงสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมหารือเตรียมการขอคืนสภาพการนำเข้าและส่งออกม้าสู่สหภาพยุโรป by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
23 March
 • 08:30am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ตรวจติดตามงานสถานพักพิงสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบกลางฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm - 04:30pm  อปส. ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร GHPs/HACCP Rev.5-2000 introduction and international Auditor by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
24 March
 • 08:30am - 12:00am  อปส.เข้าร่วมประชุมคกก.บริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กรมฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 12:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมร่วมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
25 March
 • 08:30am - 12:00am  รอะ.สุรเดช ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตวุฒิสภา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  อปส. ประชุมคกก.วิชาการ พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อหลักด้านสวัสดิภาพสัตว์ :ระบบสุกร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ สัมภาาณ์ นโยบายการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไทย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม war room เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง LSD PPR by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm - 04:30pm  อปส. ประชุมสหกรณ์กรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะกรรมาธิการวอสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
26 March
 • 08:30am - 12:00am  อปส.ประชุมคกก.พัฒนาปศุสัตว์ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 8 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.บริหารเงินทุนหมุนเวียน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ