แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

February 2020
 • Friday 07 February 2020 10:00am
  รอธ.สมชวน ประชุมสรุปปิดการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทย คณะ Food Safety Mission by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 07 February 2020 01:00pm
  รอธ.เศรษฐเกียรติ รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 07 February 2020 01:30pm
  รอธ.สมชวน ประชุมสรุปปิดการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทย คณะ Animal Health Mission by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 07 February 2020 01:30pm
  อปส. ประธานเปิดการประชุม EU animal health mission by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 11 February 2020 08:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ชี้แจงหลักเกณฑ์ฯสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 11 February 2020 08:30am - 12:00am
  อปส.ประธานประชุมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 63 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 11 February 2020 01:30pm
  อปส.ประธานการประชุมปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 12 February 2020 08:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรปฏิบัติการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 12 February 2020 09:00am - 12:00am
  อปส.มอบกระเช้าโรงพยาบาลรามาธิบดี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 13 February 2020 08:30am
  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์โคนม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ