2563 05 12c 001
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐะ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม web conference เรื่องติดตามความก้าวหน้าในการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africn Horse Sickness)เข้ามาระบาดในกรุงเทพมหานครร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ปศุสัตว์เขต 1 ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปศุสัตว์จังหวัดในเขตปริมณฑลได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
 โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการควบคุมโรคในแต่ละพื้นที่และรายงานความก้าวหน้าในดำเนินการของกองสารวัตรและกักกัน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานที่พบ ที่ประชุมได้ให้คำแนะนำ แนวทางการแก้ไข รวมไปถึงข้อเสนอแนะ และมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการควบคุม และป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าเข้ามาระบาดระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
ณ ห้องประชุมม้ากัณฐะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก