11 06 63d 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ พร้อมคณะฯ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ได้แก่ 1.(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานที่เพาะพันธ์สุนัข 2.(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธ์แมว 3.(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง 4.(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จําหน่ายสัตว์เลี้ยง
ภาพ ธงชัย สาลี สลก