2563 11 12c 001
วันพฤหัสบดี​ที่​ 12​ พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา​ 13.00 น.​ นายสัตวแพทย์สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​ มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564 และมอบนโยบายการดำเนินงาน โดยมี นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์​ หัวหน้าศูนย์ สถานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ ในสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม​ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน​และความก้าวหน้าการดำเนินงานของปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2563​ ได้แก่​ 
1. ผลการปฏิบัติงานโครงการผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตล์​ 
2. ผลการปฏิบัติงานผลิตและย้ายฝากตัวอ่อน​ 
3. ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยคงค้าง​ 
รายงานและชี้แจงภาพรวมแผนการปฏิบัติงาน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564​ ได้แก่​ 
1. การผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์​ 
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและน้ำนมโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ​
3.  กิจกรรมการสร้างโคเนื้อ​คุณภาพสูง​ 
4. กิจกรรมโคบาลบูรพา​ 
5. กิจกรรมพัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์​ 
6. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้​ 
7. กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์​ 
8. กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน​ 
9. แผนการผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์​ 
10. แผนการผลิตและย้ายฝากตัวอ่อน​ 
11. ความก้าวหน้าการดำเนินการศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานสำหรับผสมพันธุ์สัตว์​
 
ณ​ ห้องประชุมศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี​ จังหวัดราชบุรี

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว สลิลรัตน์ ชุโชติ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก