1705256401

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 . นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในวัยเรียน ครั้งที่ 1 /2564 ผ่านระบบออนไลน์ ( Application zoom ) ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในวัยเรียน ปี 2564 และจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่วัยเรียน ซึ่งจะมีการร่วมลงนาม MOU รณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ในวัยเรียน ระหว่าง 8 หน่วยงานหลัก ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมปศุสัตว์ และคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 15 หน่วยงาน

   โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  นายพรชัย เอี่ยมสงวนจิต เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข รองศาสตราจารย์กรภัทร มยุระสาคร อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์ ที่ปรึกษากรมอนามัย นายธนาวุฒิ เอื้อละพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดในคณะกรรมการ Egg board นายกิตติ ทรัพย์ชูกุล ผู้แทนคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง นางวัลลา เรือนไชยวงศ์  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางประอรรัตน์ กาญจน์ธรภัทร ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พันเอกสุชิน ใยเทศ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  นายวันชัย อาจกมล ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวณัฐกานต์ พันธ์ชัย ผู้แทนคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ประจำปี ..2562-2566 และผู้แทนสภาหอการค้าไทย ผู้แทนกรมอนามัย รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานอื่นตามคำสั่งคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์