2564 06 07 001

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ (หัวหน้ากลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่) , นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่) , นางสาวสุมาลี จำเริญ (หัวหน้ากลุ่มคดีปกครอง สำนักกฎหมาย) และเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัด ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม กรมปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

การประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กรมปศุสัตว์) และผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน , การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2564 และ โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ โดยในที่ประชุมได้ร่วมพิจาณา 3 ประเด็น ดังนี้ โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 , โครงการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ณ ห้องประชุมพระโคอุศุภราช ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว : ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์