2564 06 08a 001
    8มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และผอ.กอง/สำนักในพื้นที่ส่วนกลาง(พญาไท)สำหรับหน่วยงานอื่นนอกส่วนกลางเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom
      ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์มีวาระสำคัญ ดังนี้
1.ความก้าวหน้าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เงินกู้)
-โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสาน จ.นครนายก
-โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
-โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย
2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 8เดือน (ตุลาคม63-พฤษภาคม64)
3.ผลการดำเนินงานปี2564 รอบ 8เดือน (ตุลาคม63-พฤษภาคม64) และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ของกรมปศุสัตว์
4.สถานการณ์โรคและแผนการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค
     ทั้งนี้กรมปศุสัตว์จะดำเนินงานด้านปศุสัตว์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนา 2019 อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งด้านการบริหาร ด้านการผลิต ด้านมาตรฐาน และด้านสุขภาพสัตว์ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป
  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง กลุ่มเผยแพร่ สลก.