1006256401

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน .. 2564 เวลา 09.00 . ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงผ่านการประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting) พร้อมด้วย .สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ (ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์) , นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์) และผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วม ห้องประชุมพระโคอุสุภราช ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

การประชุมดังกล่าว  เพื่อพิจารณาในประเด็นการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ในโคและมาตรฐานการควบคุมโรค และประเด็นการพิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ดังนี้ การสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค , วัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน และการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ พร้อมกันนี้ได้นำเสนอวิดีโอชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ในโค-กระบือ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์