1006256401

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน .. 2564 เวลา 09.30 .

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ..2558 ผ่านการประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Zoom Conference) พร้อมด้วยนายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักกฎหมาย, กองคลัง, กองควบคุมอาหารและยาสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม

การประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบถึงพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ..2564 และรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี ..2564 ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ..2558 ใน 4 ประเด็นดังนี้

1. การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต จำนวน 26 รายการ (พรบ.บำรุงพันธุ์สัตว์ ..2509 จำนวน 12 รายการ / กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ..2559 จำนวน 10 รายการ / กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ..2560 จำนวน 4 รายการ)

2. การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

3. การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

4. การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์