3103256401

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวีระกร คำประกอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล ครั้งที่ 6 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก เข้าร่วมประชุมฯ โดยหารือในประเด็นการกำหนดกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวบาล และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาของ พ.ร.บ. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก