2564 06 02c 002เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

               วันนี้ (2 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ประสานกับพลตำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 760 โด๊ส เข็มที่ 1 ในวันที่ 2 และ 4 มิถุนายน 2564 และเข็มที่ 2 ในวันที่ 29 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ร่วมกับภาคีเครือข่าย เกษตรกรโคนมและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์นมได้มอบผลิตภัณฑ์นมและน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สู้ภัยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

               สำหรับการฉีดวัคซีนของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ที่เข้ามารับบริการภายในกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้แก่ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น