10 12 63 04
 วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 15.20 น. พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ วัดพังยอม ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ 
    ในการนี้ได้เสด็จและพระราชทานหญ้าแห้งแก่โคของประชาชนที่ประสบอุทกภัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดย อธิบดีกรมปศุสัตว์กราบทูลถวายสรุปรายงานผลกระทบและการช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 
    1. พื้นที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ ใน 23 อำเภอ 151 ตำบล 1,237 หมู่บ้าน และเกษตรกรจำนวน 76,707 ราย
    2. จำนวนสัตว์และแปลงหญ้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมจำนวนสัตว์ทั้งหมด 4,631,327 ตัว ประกอบด้วย โค 143,004 ตัว 
 กระบือ 1,416 ตัว แพะ-แกะ 30,131 ตัว สุกร 306,412 ตัว สัตว์ปีก 4,150,364 ตัว และแปลงหญ้า 9,962 ไร่ 
    3. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า 
    - อพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง 39,798 ตัว
    - แจกเสบียงสัตว์ หญ้าแห้ง 353,280 กิโลกรัม
    - แจกแร่ธาตุ/เวชภัณฑ์ 501 ชุด และถุงยังชีพสัตว์ 320 ชุด
    - บริการดูแลสุขภาพสัตว์ 291 ตัว
    - บริการชุดดูแลสุขภาพสัตว์ 32 ชุด
    ณ บริเวณบ้านบางนกวัก ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช