2564 05 13 002

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังศรีทอง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม วังสระปทุม
โดยกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายประสิทธิ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมติดตามงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท
ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปี 2538 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ทักษะแก่เด็กนักเรียน และขยายผลไปสู่ครอบครัวนักเรียนและชุมชน

ข้อมูลเพิ่มเติม 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 3 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังศรีทอง
2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์
3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1
ผ่านระบบออนไลน์ โดยกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องพุทธอุดมสุข ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท
สรุปพระราชดำรัสที่สำคัญ
- โรคระบาดในท้องถิ่นต้องระวัง ต้องรักษาความสะอาดให้ดีเป็นลักษณะนิสัย
- การดำเนินการที่มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้การสนับสนุน ให้นักเรียนเอาใส่ใจความรู้ต่างๆ จากชุมชน งานเกษตรต่างๆ อนามัยสุขาภิบาล

- การร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ถ่ายทอดความรู้ดังเดิม รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ไม่ให้สูญหายไป
- การรับผิดชอบแสวงหาความรู้ ความชำนาญ การเรียน การสอน ที่มีทั้งในโรงเรียน ความรู้ดังเดิม ส่งต่อความรู้ดังเดิมไม่ให้สูญหายไป
- การดูแลสุขาภิบาลในกิจกรรมต่างๆ

- รักษาความสามัคคีในชุมชน ต่อไป

 

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว : ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์ / ข้อมูลเพิ่มเติม : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ