แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

1) แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1/2561

      1.1) แผนการพิจารณาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)/ แบบฟอร์ม IDPA  

     1.2) ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)/ แบบฟอร์ม IDPA และ แบบฟอร์ม IDPB  

2) โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

     2.1) หลักฐานการวางแผน

     2.2) หลักฐานการดำเนินการ

     2.3) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

     2.4) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์