แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

1) แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

    1.1) แบบฟอร์ม IDP : A

2) ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

    2.1) แบบฟอร์ม IDP : A

    2.1) แบบฟอร์ม IDP : B

3) โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

    3.1) หลักฐานการวางแผน

    3.2.1) หลักฐานการดำเนินการ

     3.2.2) หลักฐานการดำเนินการ (เอกสาร)

    3.3) หลักฐานการประเมินการเรียนรู้

    3.4) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์