2564 05 18a 001ชี้แจงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2564 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าประชุมชี้แจงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2564 ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ผ่านการประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Zoom Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ดังนี้ น.สพ.จักรภพ จันทร์สะอาด (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา) , นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์) , น.สพ.ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสสัตว์ปีก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ , กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองแผนงาน

การประชุมชี้แจงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2564 ต่อสภาพัฒฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้ปรับปรุงในโครงการเพื่อนำเสนอ จำนวน  5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  1,153,435,360 บาทดังนี้

1) โครงการยกระดับระบบป้องกันโรคของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารของประเทศไทย (สคบ.)

2) โครงการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ปีกเกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ระดับฟาร์มปศุสัตว์ที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management, GFM) (สคบ.)

3) โครงการฟื้นฟูเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ภายใต้วิกฤต 19 (สอส.)

4) โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์คนไทยคืนถิ่น (กสส.)

5) โครงการผลิตโคเนื้อด้วยน้ำเชื้อแยกเพศ (สทป.)

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ/กลุ่มเผยแพร่ฯ, ข่าว/ทีมงานรองอธิบดี