1405256401

วันที่ 14พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว และโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม วังสระปทุม

โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมติดตามงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯผ่านระบบออนไลน์

กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปี 2538 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ทักษะแก่เด็กนักเรียน และขยายผลไปสู่ครอบครัวนักเรียนและชุมชน

โดยมีพระราชโชวาท ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปศุสัตว์ โดยสรุปดังนี้
 
โรงเรียน ตชด.บ้านนายาว
 
  - เพิ่มปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้ ร.ร. มีจำนวนโปรตีนเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
 
  - ให้ความรู้ เฝ้าระวัง เรื่องการป้องกันโรคระบาดในสัตว์
 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
- ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม ฝึกฝนทักษะอาชีพ ให้เท่าทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นักเรียนรู้จักป้องกันตัวเองจากโรคระบาดโควิด -19