2564 06 02a 001
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมติดตามงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯผ่านระบบออนไลน์
 
กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปี 2538 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ทักษะแก่เด็กนักเรียน และขยายผลไปสู่ครอบครัวนักเรียนและชุมชน
 
 
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง /กลุ่มเผยแพร่/สลก.