แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

04

วันที่ 14 ธ.ค. 64 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายไสว นามคุณ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจพิจารณาการขอใช้ที่ดินกรมปศุสัตว์ครอบครองหรือประโยชน์ เพื่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมวจรจัด ครั้งที่ 1/2564 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โดยเทศบาลเมืองทับกวาง ขอใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เพื่อก่อสร้างสถานพักพิงสุนัขและแมวจรจัด โดยมี คณะกรรมการเข้าตรวจพื้นที่ และรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์ ซึ่งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ พิจารณาการขอใช้พื้นที่ฯ ดังกล่าว ในเบื้องต้นให้เทศบาลเมืองทับกวาง ใช้พื้นที่ 50 ไร่ ของศูนย์วิจัยและบํารุง พันธุ์สัตว์ทับกวาง จ.สระบุรี มีระบบป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวหลุดลอดออกมา ทําให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 

ภาพ ธงชัย สาลี สลก.