แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 01 19b 003
วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรมเข้าร่วมสำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการสรุปผลการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา โดยในปี 2564 สำนักพระราชวังได้แจ้งกำหนดการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 และวันพระราชพิธีพืชมงคลฯ ในวันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งประธานการประชุมได้มอบหมายงานให้ผู้มีหน้าที่ในพระราชพิธีพืชมงคลฯ ประจำปี 2564 รับทราบและปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123) อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก