แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 03 05 0003

วันนี้ (5 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 9.30น. นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เป็นประธานการบรรยายการให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง "การลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายนอกจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1,2 และ 7 ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)" โดยวิทยากร นางถิรมน จุลานุกะ และนางสาวดรุณี คำรอด ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อธิบายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานระบบสารบรรณต่างๆ การค้นหาหนังสือราชการ ซึ่งอยู่ในระดับความสำเร็จด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนความคิด ในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยมีบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : มนัสยา ทัดทอง เผยแพร่ฯ สลก.