Events Calendar

Wednesday 10 October 2018
  • 08:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุม อกก.ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.สมชวน ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมเทศกาลกินหมู by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุม คกก.ปฏิรูป กสก. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ