ปฏิบัติราชการในส่วนของ

 

 อธิบดีกรมปศุสัตว์
dunpen    nalin 

 นางเดือนเพ็ญ  มุสิกมาศ  

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาวนลิน  บุญสพ

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

 thanawat  sompan  canungnit

 ด้านยุทธศาสตร์

นายธนวรรษ  เทียนสิน

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 ด้านต่างประเทศ

นายเสริมพันธ์ุ  สุนทรชาติ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 ด้านวิชาการ

นางสาวคนึงนิจ  ก่อธรรมฤทธิ์

 sumalee

 ด้านกฎหมาย

นางสาวสุมาลี  จำเริญ

นิติกรปฏิบัติการ

 
ปฏิบัติราชการในส่วนของ น.สพ.สรวิศ  ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
 nigonsuc

 นายนิกรศักดิ์ วะชุม

นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ติดตาม)

 
ปฏิบัติราชการในส่วนของ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
tm nongrut noppadon

 นายธม  อินยา

นายสัตวแพทย์ปฏิบัตการ

 นางนงรัตน์ วีระกิจพานิช

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 นายนพดล  ปนศิริวัฒนกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

pariya 

นางสาวปริญา สรเสนา

นักวิเทศสัมพันธ์ 

ปฏิบัติราชการในส่วนของ

น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
58aubonvun

akenarong 

aunchalee

น.ส.อุบลวรรณ  จตุรพาหุ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ(ผู้ติดตาม)

นายเอกณรงค์ กล่อมจิตต์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (เลขานุการ)

นางสาวอัญชลี  ศรีจาง

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติราชการในส่วนของ

 

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

 

 

 

 

 
 

 การประสานงานเอกสาร

ของงานช่วยนักบริหาร

 
 somran2  wuntanee

 นายสำราญ  จันทร์หนู

นักจัดการงานทั่วไป

 นางสาววันทนี  สุขเขียว

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

58montana

 

 

น.ส มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

นักจัดการงานทั่วไป