head section5
 
 
 

 

 
     

งานโสตทัศนูปกรณ์

 

1.1 

 1.3

น.ส.จิรภา  วงษ์ศุข
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

 

 นายธงชัย  สาลี
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
 
1.4   1.7

นายเอก  นกแสง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

 

  นายณัฐวุฒิ  ชุมศรี
พนักงานขับรถยนต์

งานนิทรรศการและสิ่งพิมพ์  

 

  2.2 2.3
  นายสัจจา  บุญผสม
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

นายทนงศักดิ์  พึ่งจะแย้ม
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

2.4 2.5 2.6
นายธีรบูลย์  คงชื่นจิตร
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายวิทวัส  ธีระวิกสิต
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายณัฐวุฒิ  จิรสถิตย์เวฬุ
เจ้าพนักงานเผยแพร่

งานสื่อมวลชน

 
3.1   3.2 3.3 
น.ส.เพ็ญศิริ  ดวงอุดม
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

พิจารณา  สามนจิตติ
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

น.ส.จิราภรณ์  เกตุบูรณะ
เจ้าพนักงานธุรการ

4.1  nongnuch   

น.ส. วิลาสินี ยิ้มแย้ม

นักจัดการงานทั่วไป

น้องนุช สาสะกุล 

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ