head section2

 

  

  per2 (1)  
  น.ส.อิสราภรณ์  ชัยมะโน
หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ และประสานราชการ 
 
per2 (3) per2(7) 
นางสุวิภา  ภารัตตะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.จตุพร เที่ยงธรรม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

per2 (6)  per2 (5)  per2 (2)
น.ส.ปิยนันท์  ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอภิณญา  โพธิ์เส็ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนฤมล  แก้วเขียว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  per2  
  นายวิฑูรย์  ศิริทรัพย์พกิจ
นักจัดการงานทั่วไป