head section2

 

  

   

 

 

 

   
   

นางสาวอิสราภรณ์  ชัยมะโน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   
   

  

 

 

   

นางสุวิภา  ภารัตตะ

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นางสาวสุภาพร  นันทะชัย

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นางสาวศศิธร  หิรัญเขว้า

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวชลธิชา  บรรเทาทุกข์

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายสุทธิพงศ์  จันทรกรณ์

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

   

  

 

 

   

 นางสาวลาวรรณ  แก้วเอี่ยม

นักจัดการงานทั่วไป

  

นายวิฑูรย์  ศิริทรัพย์พกิจ 

นักจัดการงานทั่วไป

  

นายปรัชญานนท์  มูลคำกาเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

    

นายวิทยา  ใจหลัก

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์