Events Calendar

Monday 11 February 2019
  • 08:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมกำหนดนโยบายการสร้างพื้นที่ปลอดโรคฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมนมโรงเรียน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมนมโรงเรียน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.สมชวน คณะฑูตเยอรมันเข้าเยี่ยมคารวะ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 02:00pm  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมโรงโคนมสวนจิตรลดา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ