Events Calendar

Wednesday 26 June 2019
  • 08:00am  อธิบดี ราชการต่างประเทศ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมวิชาการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am  รอธ.สมชวน บรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am  รอธ.สมชวน ประชุมรับการตรวจรับรองโรงงานอาหารสัตว์ฯส่งออกไปจีน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมหารือฯโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ