bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู
bullet art รถยนต์ตรวจการดีเซล
bullet art ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าพื้นที่เขตปลอดโรค
bullet art ตู้แช่สแตนเลส แบบยืน 4 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 คิวบิกฟุต
bullet art เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 9,000 บีทียู
bullet art ระบบวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 ระบบ
bullet art รถปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับผลิตน้ำเชื้อและตัวอ่อน
bullet art ตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่สำหรับจุดตรวจสัตว์
bullet art ตู้คอนเทนเนอร์
bullet art ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน
bullet art รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
bullet art รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก
bullet art เครื่องทำน้ำแข็ง
bullet art รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ
bullet art การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที (แบบระบบถ่ายเอกสารอย่างเดียว)
bullet art การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังค์ชั่น)
bullet art รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
bullet art

รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย