แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

              กรมปศุสัตว์จัดโครงการอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้าน    ปศุสัตว์  โดยมีนายสัตวแพทย์ไพโรจน์  เฮงแสงชัย  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานฯ ร่วมกับ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  และนายสมชวน รัตนมังคลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน  กล่าวรายงาน ในวันอังคารที่  20  ธันวาคม  2559 เวลา  09.00 น.  ณ โรงแรมอัลมี รอซ  กรุงเทพฯ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ราว  200  คน   

                    นายสัตวแพทย์ไพโรจน์  เฮงแสงชัย  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวว่า โครงการอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรองฯ เข้าใจกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและการจำหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการและขั้นตอนการตรวจและให้การรับรองในหลักการอิสลาม เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

                    “ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งการเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมภายในกลุ่มประเทศ  โดยผลผูกพันจากการเข้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้ประเทศไทยต้องเปิดเสรีในด้านต่างๆ เช่น  การเปิดเสรีด้านการค้า การบริการ และการลงทุน ซึ่งสินค้าด้านการเกษตรย่อมต้องได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม      ประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนนับถือศาสนาอิสลามอยู่มากสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามจึงอาจมีผลกระทบไม่มากก็น้อย  ทั้งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านอาหารฮาลาลขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารฮาลาลให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ  ทั้งยังเป็นการเสริมต่อนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยเปรียบเสมือนครัวของโลก  จึงทำให้ต้องพัฒนาการผลิตอาหารฮาลาล  การรับรองคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพให้มีความน่าเชื่อถือ  เป็นที่ยอมรับของประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งประเทศต่างๆนอกเหนือภูมิภาคอาเซียน  โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคคลากรในทุกระดับของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

                       

******************************

 

ข้อมูล :  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์

ข่าว :  พิจารณา  สามนจิตติ   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สลก.