แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 10 31b 001
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีสหกรณ์โคนม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เกษตรกร พ่อค้าโค ปศุสัตว์เขต1 ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ผู้แทนจาก สคบ. และนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
 เพื่อเป็นการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ให้สงบโดยเร็ว รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กำชับเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เข้าถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยตั้งเป็นกลุ่มไลน์เพื่อการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ แจ้งโรคระบาด และวิธีการปฏิบัติในสภาวะโรคระบาดแก่เกษตรกร โดยแยกเป็นกลุ่มย่อย ตามการระบาดของโรค และให้ปศุสัตว์เขตติดตามการดำเนินงานให้แล้วเสร็จและควบคุมโรคให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน
2. ให้ปศุสัตว์จังหวัดควบคุมพ่อค้าผู้รับซื้อโค ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยต้องขึ้นทะเบียนให้ครบทั้ง 100% บันทึกหมายเลขรถขนส่งสัตว์
3. ควบคุมการออกใบอนุญาตและขนส่งสัตว์ให้ถูกต้องตามเส้นทาง ในกรณีของการเกิดโรคระบาด ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. การบริหารจัดการวัคซีนให้เข้าสู่ตัวสัตว์เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันระดับฝูงที่สูงขึ้น ทำแผนผังการส่งวัคซีน ระบบ cold chainให้มีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และเหมาะสม ตั้งแต่สำนักงานปศุสัตว์เขตไปจนถึงเข้าสู่ตัวสัตว์
5. ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ประสานงานปศุสัตว์เขต ตรวจ audit ระบบ GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วทั้งจังหวัด ให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง และไม่นำโรคไปสู่ฟาร์มโคนมของเกษตรกร
อีกทั้งได้ขอความร่วมมือให้สหกรณ์และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจัดตั้งกองทุนพัฒนาโคนม เพื่อสนับสนุนงานเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในกลุ่ม รวมทั้งเยียวยาในกรณีที่เกิดความเสียหายจากทั้งโรคระบาดและภัยพิบัติ ให้มีสัตวแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพปศุสัตว์ของสมาชิก และงดรับนมจากฟาร์มที่มีโคป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย
 ทั้งนี้ ได้ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวจาก PPTV ในเรื่องของสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ อ.พัฒนานิคม ณ ฟาร์มสายพิน อินทรโชติ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ย้ำให้เกษตรกรมั่นใจในคุณภาพวัคซีนของกรมปศุสัตว์ และปรับปรุงฟาร์มให้มีระบบการป้องกันทางชีวภาพที่ดี มีมาตรฐานโดยเฉพาะการควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม การฉีดวัคซีนตามวงรอบอย่างถูกวิธี ส่วนในกรณีพื้นที่เกิดโรค ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัด หากมีการพบโรค ให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันที

 

 

ภาพข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก