2561 11 12b 001

12 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ เพื่อกำหนดมาตรการ/แผนงาน รองรับการเปิดเสรีทางการค้าโคเนื้อ ปี 2564 ณ ห้องประชุม1 ตึก อำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพข่าว นายประพันธ์ แสงฤทธิ์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก