2562 04 11 001
วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา10.00 น. 
     เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นโดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รมช.กษ. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.กษ. และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด กษ.กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการที่มาร่วมงานในครั้งนี้.         
       ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำและขอพรผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ด้วย
       สรุปประเด็นโอวาท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้.                                                         
      1.อียูประกาศ "ปลดใบเหลือง" ประมงไทย การยกระดับประมงไทยปลอดไอยูยูเป็นผลสำเร็จ เดินหน้าจัดระเบียบประมงไทย ฟื้นทรัพยากรทางทะล ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมง ส่งผลอุตสาหกรรมประมงไทยผงาดในเวทีโลกถือเป็นความสำเร็จและน่ายินดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการทำประมงไอยูยูมาโดยตลอด เพราะตั้งแต่ประเทศไทยได้ใบเหลืองเมื่อเดือนเมษายน 2558 ก็ได้ได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย อย่างเต็มที่ร่วมกันของรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรปมีความยินดีที่จะประกาศให้ประเทศไทยใบเหลือง ในกลุ่มประเทศที่ทำประมงผิดกฎหมายนับว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง.                                    
      2.การควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน มีเป้าหมายภายในปี 2563 ต้องไม่พบโรคทั้งในคนและในสัตว์ โดยได้ถอดบทเรียนในอดีต สิ่งที่ค้นพบ คือ เรื่องการกระจายวัคซีนลงในพื้นที่ไม่ทั่วถึงและขาดแคลนในบางพื้นที่ ได้แก้ไขโดยมีการบูรณาการบริหารจัดการวัคซีนร่วมกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน ผู้นำเข้าวัคซีน ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาวัคซีนขาดแคลน สร้างความมั่นคงด้านวัคซีน เพื่อให้วัคซีนมีคุณภาพสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้.           
        3.การแก้ไขปัญหาลำไย ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นการใช้องค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นตรงกับความต้องการของตลาด เช่นการตกแต่งกิ่ง ตกแต่งช่อ เพื่อให้ลำไยมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการลำใยในฤดูโดยใช้หลักการแบบบูรณาการเน้นการตลาดนำการผลิตโดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการลำไยในฤดูไม่ให้ปริมาณผลผลิตล้นตลาดและพัฒนาคุณภาพลำไยให้ดียิ่งขึ้น
        วันมหาสงกรานต์ ถือเป็นวันที่มีความหมายและมีคุณค่า เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย เป็นวันของผู้สูงอายุ ครอบครัว เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และยังเป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน และสืบสานประเพณีที่งดงามของไทยต่อไป 
     ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าวทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก