แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 04 30 002
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยนายทองทวี ดีมะการ นายคมจักร พิชัยรณรงค์สงคราม นายสุเวทย์ บูรณะจำปาทอง ที่ปรึกษาโครงการ ธคก. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 1–9 ผู้อำนวยการกอง/สำนัก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
1. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ธคก. ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 255/2562 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2562 โดยแต่งตั้งให้ปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต เป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. สรุปผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ 
3. ติดตามการให้บริการโคนมแก่เกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.ชัยนาท สงขลา และ นครศรีธรรมราช จำนวน 100 ราย และพิจารณาสนับสนุนโคนมในพื้นที่จ.เพชรบูรณ์(เพิ่มเติม)และจ.สงขลา 
4. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดา ในส่วนของตัวอาคารโรงโคนมได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือการตกแต่งภายในและทดสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงโคนม ซึ่งจะสามารถดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 
5. พิจารณาอนุมัติโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือจำนวน 4,910 ตัว ดำเนินโครงการในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์ 77 จังหวัดและส่วนกลางกรมปศุสัตว์ โดยแบ่งเป็นส่วนภูมิภาคจำนวน 4,000 ตัว ส่วนกลางจำนวน 910 ตัว มอบกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 10,000 ราย ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และจัดพิธีใหญ่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 
6. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์มีกำหนดจัดนิทรรศการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ซุ้ม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 5 ซุ้ม 
 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ณัฐพล พุฒเมือง